Tuyển dụng Technical Architect

Các kỹ năng cần có của Technical Architect ?
Technical Architect là người chịu trách nhiệm tổng thể toàn bộ các hoạt động kỹ thuật liên quan đến project. Để trở thành một TA thì bạn cần phải có những kỹ năng cần thiết sau:
1️⃣ Từng là developer tốt. Đây là điều kiện cần để TA có thể tự mình đánh giá và quản lý chất lượng code, document của sản phẩm, những vấn đề khác liên quan đến performance/security của hệ thống.
2️⃣Có kiến thức về thiết kế hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng cho các dự án vừa và lớn. Cập nhật kiến thức mới về công nghệ như cloud computing, mobile, NoSQL.
3️⃣Có kinh nghiệm về các best practices của hoạt động phát triển phần mềm như continuous integration build, unit test, TDD.
4️⃣Có kiến thức về business domain mà dự án của mình đang làm.