Growth Management Senior

Mô tả công việc:

  1. Chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh và chiến lược tăng tưởng về qui mô, thị phần cho mục tiêu ngắn hạn và dài hạn
  2. Xây dựng và triển khai các chiến lược để phát triển và tăng trưởng số lượng Agent, nguồn hàng và khách hàng trên hệ sinh thái của Công ty
  3. Thường xuyên nghiên cứu, cân nhắc động thái của thị trường, phản hồi và nhu cầu của Agent, của khách hàng cũng như những định hướng ưu tiên cần thực hiện cho sự phát triển và tăng trưởng
  4. Triển khai, giám sát các chiến dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho sự phát triển và tăng trưởng theo mục tiêu của Công ty
  5. Điều hành phòng Marketing và phòng phát triển Agent, nguồn hàng
  6. Phối hợp các phòng ban gồm chăm sóc Agent, công nghệ, đào tạo, …để triển khai các chiến lược phát triển và tăng trưởng Agent, nguồn hàng, khách hàng
  7. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển và tăng trưởng vượt bậc dựa trên những nội lực, tiềm lực sẵn có và với một ngân sách vô cùng tiết kiệm.

 

Yêu cầu :

  • Có kinh nghiệm công việc liên quan ít nhất 3 năm
  • Có kinh nghiệm trong ngành bất động sản là lợi thế
  • Có kiến thức về công nghệ thông tin, hệ thống vận hành, phân tích số liệu