Growth Management Senior

Mô tả công việc:

  1. Chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh và chiến lược tăng tưởng về qui mô, thị phần cho mục tiêu ngắn hạn và dài hạn
  2. Xây dựng và triển khai các chiến lược để phát triển và tăng trưởng số lượng Agent, nguồn hàng và khách hàng trên hệ sinh thái của Công ty
  3. Thường xuyên nghiên cứu, cân nhắc động thái của thị trường, phản hồi và nhu cầu của Agent, của khách hàng cũng như những định hướng ưu tiên cần thực hiện cho sự phát triển và tăng trưởng
  4. Triển khai, giám sát các chiến dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho sự phát triển và tăng trưởng theo mục tiêu của Công ty
  5. Điều hành phòng Marketing và phòng phát triển Agent, nguồn hàng
  6. Phối hợp các phòng ban gồm chăm sóc Agent, công nghệ, đào tạo, …để triển khai các chiến lược phát triển và tăng trưởng Agent, nguồn hàng, khách hàng
  7. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển và tăng trưởng vượt bậc dựa trên những nội lực, tiềm lực sẵn có và với một ngân sách vô cùng tiết kiệm.

 

Yêu cầu :

  • Có kinh nghiệm công việc liên quan ít nhất 3 năm
  • Có kinh nghiệm trong ngành bất động sản là lợi thế
  • Có kiến thức về công nghệ thông tin, hệ thống vận hành, phân tích số liệu

Tuyển dụng Technical Architect

Các kỹ năng cần có của Technical Architect ?
Technical Architect là người chịu trách nhiệm tổng thể toàn bộ các hoạt động kỹ thuật liên quan đến project. Để trở thành một TA thì bạn cần phải có những kỹ năng cần thiết sau:
1️⃣ Từng là developer tốt. Đây là điều kiện cần để TA có thể tự mình đánh giá và quản lý chất lượng code, document của sản phẩm, những vấn đề khác liên quan đến performance/security của hệ thống.
2️⃣Có kiến thức về thiết kế hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng cho các dự án vừa và lớn. Cập nhật kiến thức mới về công nghệ như cloud computing, mobile, NoSQL.
3️⃣Có kinh nghiệm về các best practices của hoạt động phát triển phần mềm như continuous integration build, unit test, TDD.
4️⃣Có kiến thức về business domain mà dự án của mình đang làm.